The Factors Having Influence for Purchasing Products Imported by China: Case Study the Firms in Samutsakhon

โดย รศิพร เพชรฤทธิ์

ปี      2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากประเทศจีนของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 372 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Chi-square

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบบริษัทในการดำเนินธุรกิจ มีอายุการดำเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี ขนาดธุรกิจจะอยู่ในระดับกลาง สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ที่มีการสั่งซื้อนำเข้าคือ เครื่องจักรและส่วนประกอบและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 1,000,000 บาทสำหรับส่วนประสมทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ คือ ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านราคาโดยรวมระดับมาก ด้านช่องทางจัดจำหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมของส่วนประสมทางการตลาดจะอยู่ในระดับปานกลาง

สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า รูปแบบการดำเนินธุรกิจ อายุการดำเนินธุรกิจขนาดธุรกิจ สินค้าหลักที่มีการสั่งซื้อมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อปี และในด้านของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านช่องทางจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อปี

DOWNLOAD : The Factors Having Influence for Purchasing Products Imported by China: Case Study the Firms in Samutsakhon