Current Situations and Problems of Information Systems Management at the President’s Office, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

โดย นุชรินทร์ ศรีสังข์

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รวม 110 คน โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล และนำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแผนผังพาเรโต เพื่อแสดงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

สภาพปัจจุบัน พบว่า ด้านการรวบรวมข้อมูล กิจกรรมที่บุคลากรเลือกปฏิบัติมากที่สุดคือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล กิจกรรมที่บุคลากรเลือกปฏิบัติมากที่สุดคือ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทุกครั้งที่ตรวจสอบพบข้อผิดพลาด ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมที่บุคลากรเลือกปฏิบัติมากที่สุดคือ ปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาดให้เป็นปัจจุบันเสมอด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ กิจกรรมที่บุคลากรเลือกปฏิบัติมากที่สุด คือ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ และด้านการนำเสนอข้อมูล กิจกรรมที่บุคลากรเลือกปฏิบัติมากที่สุดคือ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ปัญหาของการจัดการระบบสารสนเทศ เมื่อนำไปสร้างเป็นผังพาเรโต พบว่าปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนเป็นอันดับแรกของแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ ด้านการรวบรวมข้อมูล คือ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติ ส่วนด้านการตรวจสอบข้อมูล คือ ปัญหาไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ปัญหาบุคลากรขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติ ด้านการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ คือ ปัญหาระบบค้นหายังไม่มีประสิทธิภาพ และด้านการนำเสนอข้อมูล คือ ปัญหาข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติเพราะข้อมูลไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามลำดับความสำคัญของปัญหา

DOWNLOAD : Current Situations and Problems of Information Systems Management at the President’s Office, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi