Factors that Effect Customer Need to Apply for Amway Company Member Case study: Demography in Bangkok

โดย สนธยา มั่นหมาย

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่างสถิติในการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Independent t-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA) ใช้กับกลุ่มที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ถ้าพบว่ามีความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows version 16

ผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและเป็นผู้ที่เคยใช้สินค้าของแอมเวย์แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกและยังไม่ต้องการสมัครสมาชิก อายุผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระหว่าง21-40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นส่วนใหญ่และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด

ด้านปัจจัยภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ กลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็นด้านสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สภาวะข้าวยากหมากแพงสภาวะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและสภาวะผลกระทบจากราคาน้ำมัน รวมไปถึงการได้รับแรงจูงใจโดยคำแนะนำจากผู้รู้ การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อ การเรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมา และความต้องการใช้สินค้า เป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์

ผลการวิเคราะห์ เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญมากที่สุดคือด้านของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับสำคัญมาก รองลงมาคือ ด้านราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และ การส่งเสริมทางการตลาด

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ การใช้สินค้า สมาชิกภาพ เพศ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครสมาชิกของบริษัทแอมเวย์แตกต่างกัน
สถานภาพที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ที่แตกต่างกันในด้านส่งเสริมทางการตลาด
อาชีพที่ต่างกัน มีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ที่แตกต่างกันในด้านสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด
ปัจจัยภายนอกซึ่งได้แก่สภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ, สภาวะข้าวยากหมากแพง, สภาวะรายได้ไม่พอกับรายจ่ายและสภาวะผลกระทบจากราคาน้ำมันมีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ในด้านส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยภายในซึ่งได้แก่การได้รับแรงจูงใจโดยคำแนะนำจากผู้รู้, การรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทางสื่อ, การเรียนรู้จากเรื่องราวที่ผ่านมาและความต้องการใช้สินค้ามีอิทธิพลต่อความต้องการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทแอมเวย์ในด้านส่วนประสมทางการตลาด

DOWNLOAD : Factors that Effect Customer Need to Apply for Amway Company Member Case study: Demography in Bangkok