Tourist Foreigners Behaviors on Expenditure at Jatujak Market

โดย มณทิชา รื่นสุข

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทำการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ตลาดนัดจตุจักร 2) ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร 3) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร วิธีวิจัยเป็นแบบสะดวก(Convenience Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 385 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจและนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี ประกอบอาชีพพนักงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน1,000-2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ อาศัยอยู่ในทวีปยุโรป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง อยู่ที่ 1,970.94 บาทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์สินค้ามีให้เลือกกลายหลากในระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคา ราคาเหมาะสมกับสินค้าในระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่ในการจัดจำหน่าย การเดินทางสะดวกในระดับมาก ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีการอธิบายสินค้าได้เป็นอย่างดีในระดับมาก โดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก

DOWNLOAD : Tourist Foreigners Behaviors on Expenditure at Jatujak Market