The Motivate of students on studying a Bachelor Degree in the International Programme at Rajamangala University of Technology Thanyaburi

โดย วิลาวัลย์ เปลี่ยนสอาด

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2548 – 2551 จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจสูงสุดของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ด้านทัศนคติ คือ ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านสถานที่ คือ ความสะดวกในการหาที่พักอาศัย ด้านการศึกษา คือ สาขาวิชาที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา และด้านค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำแนกตามสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาเรียน ทุนการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

DOWNLOAD : The Motivate of students on studying a Bachelor Degree in the International Programme at Rajamangala University of Technology Thanyaburi