Satisfaction of Gas Fuel in Private Cars in Bangkok year 2008

โดย ยุทธจักร นามเจริญ

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยด้านประสบการณ์ในการใช้แก๊ส ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ของประชาชนทั่วไปที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2551 โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เข้ามาเติมแก๊สรถยนต์ทั้งหมด 10 แห่ง จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ไปทำการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Window ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าการวิเคราะห์ความแตกต่างทดสอบค่าที (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย สถานภาพสมรส มีอายุระหว่าง 25-40 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 20,000-39,999 บาท วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีส่วนมากใช้แก๊ส NGV มากกว่า LPG โดยส่วนใหญ่ใช้รถเก๋งสองตอน (4 ประตู) มีระยะการใช้แก๊สรถยนต์ น้อยกว่า 6 เดือน มีสาเหตุหลักที่ใช้แก๊สแทนน้ำมันเนื่องจากต้องการลดค่าครองชีพ จากปัญหานํ้ามันแพง มีค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สต่อเดือน 1,000-1,999 บาท มีสื่อหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แก๊สโดยการศึกษาข้อมูลเรื่องแก๊สในรถยนต์ด้วยตัวเอง

ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานได้ผลดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ตัวสินค้า ความปลอดภัยในอุปกรณ์การติดตั้งแก๊ส ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับ และน่าเชื่อถือ มีความแข็งแรง ปลอดภัยสูง และมีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
2. ด้านความคุ้มค่าของราคาแก๊ส รวมทั้งค่าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการสามารถคืนทุนค่าติดตั้งอุปกรณ์ใช้แก๊สในรถยนต์ ได้ภายในระยะเวลาไม่นานจนเกินไป การประหยัดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงในปัจจุบัน จากการใช้แก๊สได้มาก และแนวโน้มราคาเชื้อเพลิง แก๊สในอนาคตยังคงอยู่ในระดับต่ำหากเทียบกับน้ำมัน
3. ด้านสถานีบริการแก๊ส ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการที่สถานีบริการแก๊สที่ใช้อยู่เป็นประจำมีป้ายแสดงราคาแก๊สปรับตามสภาพราคาตลาดทั่วไป
4. ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการมีโปรโมชั่น เป็นคูปองส่วนลดต่างๆ ในการติดตั้ง
5. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการที่พนักงานติดตั้งอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งเป็นอย่างดี และให้คำปรึกษา แนะนำรวมถึงการดูแลอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สได้เป็นอย่างดี
6. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญกับการใช้แก๊สในรถยนต์ช่วยลดมลพิษของอากาศจากไอเสียรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
7. ด้านกระบวนการและระยะเวลาให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ กับกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์ที่มีมาตรฐานและระยะเวลาในการติดตั้งเหมาะสมและการที่ สถานีบริการแก๊สมีการจัดลำดับรถที่เข้าใช้บริการได้ถูกต้องเหมาะสม

DOWNLOAD : Satisfaction of Gas Fuel in Private Cars in Bangkok year 2008