Preparation of Pt/Ceria Catalysts from Metal Complexes using in Steam Methane Reforming for Hydrogen Gas Production

โดย ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, นวดล เหล่าศิริพจน์ และนัทธมน คูณแสง

ปี 2553

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการเตรียมผงเซรามิกส์ซีเรียที่มีการเจือแพลตินัม โดยอาศัยเครื่องไมโครเวฟในการเจือโลหะแพลตินัม ลงไปในผงเซรามิกส์ซีเรียที่ได้จากการเผาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะซีเรียมจากเกลือคลอไรด์ หรือเกลือไนเตรทของซีเรียม(III) กับไตรเอทาโนลามีนโดยในการทดลองนี้ได้วิเคราะห์คุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนที่เตรียมได้จากเกลือซีเรียมทั้งสองชนิดโดยเทคนิค FT-IR MS และ TGA ส่วนการวิเคราะห์ผงเซรามิกส์ซีเรีย และผงเซรามิกส์ซีเรียที่มีการเจือแพลตินัม จะถูกนำไปวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิค BET, FT-IR, SEM, Raman และXRD ซึ่งพบว่าผงเซรามิกส์ซีเรียสามารถเตรียมได้จากการเผาสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะซีเรียมที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามผงเซรามิกส์ที่เตรียมได้จากเกลือทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน แต่ผลผลิตร้อยละของผงเซรามิกส์ซีเรียที่เตรียมจากเกลือคลอไรด์มีค่าสูงกว่า ดังนั้นผงเซรามิกส์ซีเรียที่เตรียมจากเกลือคลอไรด์ จะถูกเลือกใช้เพื่อทำการเจือกับโลหะแพลตินัมต่อไป สุดท้ายผงเซรามิกส์ซีเรียที่มีการเจือแพลตินัม จะถูกนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจากการทดลองพบว่า เมื่อทำการการเจือแพลตินัมลงบนผงเซรามิกส์ซีเรียร้อยละ 10 จะทำให้ประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามีเทนสตีมรีฟอร์มมิงมีค่าสูงที่สุด และยังทำให้เกิดการเกาะตัวของคาร์บอนบนพื้นผิวต่ำสุดอีกด้วย

DOWNLOAD : Preparation of Pt/Ceria Catalysts from Metal Complexes using in Steam Methane Reforming for Hydrogen Gas Production