โดย อัจฉรา อินทรีย์วงศ์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเดินทางโดยรถยนต์ถือว่ามีความสำคัญในอันดับต้นๆ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของสังคมในยุคปัจจุบัน แต่เนื่องจากการมีอยู่อย่างจำกัดของทรัพยากร เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์ที่มีความประหยัดมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งอาจเป็นรถยนต์ที่สร้างเพื่อการประหยัดพลังงานเป็นวัตถุประสงค์หลัก เช่น รถยนต์ eco car เป็นต้น หรืออาจเป็นรถยนต์ hybrid ที่มีการใช้พลังงานร่วมกันจากแหล่งพลังงาน 2 ชนิด เช่นอาจเป็นน้ำมันเบนซินกับก๊าซธรรมชาติ หรือนำมันเบนซินกับพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น หากผู้บริโภคมีทางเลือกก็น่าจะเลือกซื้อรถยนต์ที่มีการประหยัดพลังงานเป็นทางเลือกในลำดับแรกๆ ในการพิจารณา

การที่รถยนต์ที่เครื่องยนต์ที่ลดลงทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน และทำให้อัตราการใช้น้ำมันลดลง น้ำมันดิบในโลกที่มีน้อยสามารถมีให้ใช้งานได้นานขึ้น นอกจากนี้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ในขนาดลดลงก็จะก่อให้เกิดมลพิษน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ หรือก๊าซพิษอื่นๆ ก็จะถูกปล่อยออกมาน้อยลง ทำให้ปัญหาโลกร้อน ปัญหาเรือนกระจก บรรเทาเบาบางลง หากผู้บริโภคซื้อรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานที่มาพร้อมกับมลพิษที่น้อยลง ก็จะช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิม มีพลังงานเหลือให้ใช้ได้นานขึ้น

ดังนั้นจึงมีข้อกำหนดคุณสมบัติของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ รถอีโคคาร์ (Eco Car) มีทั้งหมด 4 ข้อโดยรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ทางภาษี โดยภาษีสรรพามิตรของอีโคคาร์ นั้นคือ 17% และ 4 คุณสมบัติของรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Technology) ความประหยัดน้ำมันโดยจะต้องมีอัตราการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กม. หรือ น้ำมัน 1 ลิตรวิ่งได้ระยะทาง 20 กม. การรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานมลพิษ ปลอดภัยระดับยูโร 4 คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า 120 กรัม/ระยะทาง 1 กม. โดยรถยนต์ในกลุ่มประเทศ ยุโรป มีเพียง 5% ที่ผ่าน มาตรฐานระดับยูโร 4 ความปลอดภัยในระดับสูงได้มาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (UNECE 94 และ 95) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง ความคล่องตัว เพื่อให้เป็นรถยนต์ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมือง จึงกำหนดความ จุกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและ ไม่เกิน 1,400 ซีซี สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล

โครงการ Eco car จะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ ปัจจัยด้านการผลิต และปัจจัยด้านผู้บริโภค ด้านการผลิตต้องมีการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลในระยะยาว ซึ่งรัฐสามารถทำได้โดยการปรับโครงสร้างภาษีทั้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เช่น การลดภาษีปัจจัยการผลิตที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า และในการลดในส่วนของภาษีการค้าและภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นการทำให้ราคารถ eco มีราคาที่ถูกลง ซึ่งเป็นการเกิดแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะตัดสินใจในการซื้อรถ eco ให้มากขึ้น

 

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อรถยนต์นิสสัน มาร์ช ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร