โดย นิภาดา ตาวัน

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต กล่าวคือในอดีตพ่อบ้านแม่บ้านจะทำอาหารรับประทานเองที่บ้านโดยมีการเตรียมเนื้อสัตว์ ผัก เครื่องแกงเครื่องปรุงต่างๆ ด้วยตนเองโดยไม่มีการใช้เครื่องปรุงสำเร็จรูป แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พ่อบ้านแม่บ้านจำเป็นที่จะต้องทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพ เวลามีจำกัด ทำให้ไม่สามารถประกอบอาหารได้เหมือนในอดีต พฤติกรรมการเดินจ่ายตลาดเปลี่ยนจากการเดินเพื่อเลือกซื้อของสดเพื่อมาปรุงที่บ้าน มาเป็นการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกี่งสำเร็จรูปมารับประทานที่บ้านแทน ในส่วนของการทำอาหารรับประทานที่บ้านก็อาจมีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่มีการทำเครื่องแกงเองที่บ้านทั้งหมดเป็นการซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปมาปรุงอาหารที่บ้าน ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาได้อีกทางหนึ่ง ในกรณีที่ทำอาหารทานเองที่บ้าน

เครื่องแกงนั้นมีขั้นตอนหรือกรรมวิธีการทำเครื่องแกงถือว่ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากรวมไปถึงกระบวนการเตรียมวัตถุดิบในการทำเครื่องแกงแต่ละครั้งมากมาย และที่สำคัญคือ ไม่สามารถเก็บใช้ได้นาน ทำให้เกิดการคิดขึ้นมาว่าทำยังไงถึงจะให้พริงแกงเก็บไว้ให้ใช้ได้นาน ๆ ซึ่งต่อมาก็เกิดการแปรรูปอาหารเกิดขึ้น เช่น การอบแห้ง โดยใช้ระบบสุญญากาศ โดยการนำความชื้นออกจากอาหาร ป้องกันการเกิดเชื้อรา ทำให้เก็บไว้ได้นาน เครื่องแกงสำเร็จรูปที่สามารถพอเห็นได้ทั่วไปมีหลายชนิดให้เลือก เช่น แกงเผ็ด (กะทิ) แกงป่า แกงเขียวหวาน แกงคั่ว แกงอ่อม แกงแค แกงเทโพ แกงฮังเล แกงส้ม แกงบวน แกงบุ่ม แกงรวม แกงเอาะ แกงมัสมั่น แกงกะหรี่ แกงไตปลา

ซึ่งตามปกติกว่าจะได้เครื่องแกงแต่ละชนิดออกมานั้น บรรดาพ่อครัว แม่ครัวจะต้องใช้เวลาอย่างละเมียดละไม บางคนใส่ใจลงไปในการเตรียมวัตถุดิบ เช่น พริก กระเทียม หอมแดง กระชาย ข่า ขิง มะกรูด ตะไคร้ รากผักชี เครื่องเทศแห้ง จากนั้นนำไปโขลก ปรุงรส ให้เข้ากัน จึงจะได้เป็นอาหารเครื่องแกงที่พร้อมรับประทาน ขณะที่เครื่องแกงสำเร็จรูปนั้น พ่อครัว แม่ครัว เพียงใส่ลงไปในหม้อ ใส่เนื้อ ใส่ผัก เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็จะได้อาหารที่มาจากเครื่องแกงสำเร็จรูปรับประทานทันที

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของปัญหาและสนใจที่จะทำการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคเครื่องแกงสำเร็จรูป ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปในเขตจังหวัดเชียงราย โดยผลของการวิจัยจะทำให้ผู้ประกอบการเครื่องแกงสำเร็จรูป ได้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค และจะได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สำรวจว่าผู้บริโภคมีความชื่นชอบในเครื่องแกงสำเร็จรูปและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพอใจเหมือนได้รับประทานอาหารที่ทำการโขลกเครื่องแกงเอง

 

DOWNLOAD : พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแกงสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย