โดย สุภามาส อินอ๊อด

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย / สถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เพศหญิงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยกรณีประชากร 2 กลุ่มขึ้นไปใช้ Chi-square ทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ ANOVA ในกรณีที่พบว่ามีความแตกต่างจะใช้การทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) และการทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผลเฉลี่ยโดยรวมแต่ละด้าน ให้ความส าคัญในระดับมากคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย/สถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์ ส่วนใหญ่ชอบซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงเส้นผมมากที่สุด เหตุผลเพราะเครื่องส าอางเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันจึงตัดสินใจซื้อ โดยตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง มีโอกาสการซื้อเครื่องส าอางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) สถานที่ที่ซื้อเครื่องส าอางคือ จากชอปตามศูนย์การค้าในไทย และมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องส าอางจากอินเตอร์เน็ท มีจ านวนชิ้นโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอาง 2 ชิ้นต่อครั้ง จ านวนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอาง 691.50 บาทต่อครั้ง และจ านวนครั้งโดยเฉลี่ยในการซื้อเครื่องส าอาง 4 ครั้งต่อปี จากการวิเคราะห์ผลข้อมูลทั่วไปมีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์ พบว่าข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนข้อมูลทั่วไปที่แตกต่างกันได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อ พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางอีทูดี้ เฮ้าส์ด้านจ านวนชิ้นในการซื้อต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง และจ านวนครั้งในการซื้อต่อปี ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05

DOWNLOAD : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางอีทูดี้ เฮ้าส์จากประเทศเกาหลีใต้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร