เบญจวรรณ กาญจนเลขา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียนและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจผู้บริโภค จานวน 400 คน ณ โชว์รูมขายสินค้า บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน Chi-square และค่าสถิติสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 27-35 ปี อยู่ในสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / แม่บ้าน และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เพื่อสาหรับใส่อาหาร / น้า ในการบริโภค ในด้านสาเหตุของการเลือกซื้อ เพราะสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณที่ไม่จากัดจานวน โดยใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 วัน นิยมเลือกซื้อเป็นชุดหรือแพ็คเก็จสินค้า มีความถี่ในการซื้อที่ไม่แน่นอน หรือนาน ๆ ครั้ง นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป โดยความพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน ถือว่าพอใจ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในด้านช่องทางจัดจาหน่ายเป็นอันดับแรก 2. ด้านผลิตภัณฑ์ 3. ด้านการส่งเสริมการตลาด และ 4. ด้านราคา

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน โดยเพศ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ อายุ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความถี่ในการเลือกซื้อ สถานภาพ มีความสัมพัรธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความคุ้มค่าที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์และด้านความพึงพอใจโดยรวมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้นระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อ อาชีพ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน ทุกด้าน และรายได้ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อกับด้านความถี่ในการเลือกซื้อ

Donwload : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แก้วยี่ห้อ โอเชียน : กรณีศึกษา บริษัท โอเชียนกลาส จากัด (มหาชน)