บุษบา สถิรปัญญา

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2.) เพื่อเปรียบเทียบความความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี โดยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได้ และประเภทบุคลากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ โดยคานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test แล้วทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD

ผลการวิจัยพบว่า

บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความต้องการแต่ละด้านดังนี้

ด้านการศึกษาต่อ บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ความต้องการให้หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาต่อให้มากขึ้น โดยต้องการศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และต้องการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้สูงขึ้น

ด้านการฝึกอบรม บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการให้หน่วยงานฝึกอบรมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องทักษะการใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เพื่อให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง บุคลากรสายสนับสนุนมีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านนี้อยู่ในระดับมาก โดยมีข้อที่ต้องการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นกันเอง รองลงมาความต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความคิดเห็นของผู้มีความรู้และประสบการณ์ และต้องการให้มีแหล่งเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ

Download: ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี