นางสาวเจริญศรี เต็งจงดี

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการของบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ จานวน 265 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi Square การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การวิจัยครั้งนี้กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 35 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประเภทของบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งงานสายสนับสนุน อายุการทางาน 1-10 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาท และ มีภูมิลาเนาในจังหวัดนครราชสีมา พฤติกรรมการใช้สวัสดิการของบุคลากรส่วนใหญ่มีดังนี้ สวัสดิการที่เคยใช้ คือ ด้านสันทนาการ ส่วนสวัสดิการที่ไม่เคยใช้ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา ส่วนความต้องการสวัสดิการของบุคลากรส่วนใหญ่ พบว่า มีความต้องการสวัสดิการโดยรวมทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลประชากรศาสตร์ของบุคลากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทของบุคลากร ตาแหน่ง อายุการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สวัสดิการ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการความมั่นคงของครอบครัว อายุมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านสันทนาการ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา สถานภาพมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา ประเภทของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านสันทนาการ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา ตาแหน่งมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านสันทนาการ และด้านการศึกษา อายุการทางานมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการทุกด้าน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงของครอบครัว และด้านการศึกษา ภูมิลาเนามีความสัมพันธ์กับสวัสดิการด้านความมั่นคงของครอบครัว

Download: ความต้องการสวัสดิการของบุคลากร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา