บุญเรือง โรจนศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลหลักโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจำนวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent samples t-test F-test, LSD, Multiple linear regression และ Paired samples t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา พบว่าผู้ประกันตนมีความคาดหวังคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการรับรู้จริงอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และโรงพยาบาลที่เลือกตามสิทธิประกันสังคม ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคาดหวังคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน และโรงพยาบาลที่เลือกตามสิทธิประกันสังคม ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลแตกต่างกัน

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความถดถอยพหุคูณพบว่า การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ด้านการรักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความคาดหวัง และการรับรู้จริงของคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลในภาพรวม

Download: ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกันตนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี