Accounting Systems and Internal Control of Steel Business

โดย พัชรี ชูเสวียด

ปี 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของธุรกิจค้าเหล็ก : กรณีศึกษา ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อเสนอแนะระบบบัญชีที่เหมาะสมให้กับบริษัทกรณีศึกษา วิธีการศึกษาได้ท าการศึกษาจาก ข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ของบริษัทในปัจจุบัน ตลอดจนต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และใช้ผังทางเดินเอกสารในการเสนอแนะระบบบัญชีที่เหมาะสมให้แก่บริษัท

ผลการศึกษาพบว่า บริษัทไม่มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน และไม่มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนระบบบัญชีมีเอกสารที่ใช้ภายในไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกัน และไม่มีการควบคุมภายในที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

จึงเสนอแนะให้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร จัดท าแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็น และใช้ในการตรวจสอบเพื่อการควบคุมภายในที่ดี รวมไปถึงการเสนอแนะการควบคุมภายในที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

The purposes of this research were to study current usage of accounting systems and internal control of steel business, and to recommend a proper accounting system for the study company. This research used primary data that was collected from interviews and observation and secondary data that was received from studying business operations and a variety of current documents of the company including scholarly text books involved. The data were analyzed as descriptive data and document flow was used to recommend a proper accounting system to the company.

The analysis results found that the company didn’t clearly assign the employee’s responsibilities and there were no assignment documents. In terms of accounting systems, there was not sufficient internal documentation that could be used to validate each other and there was no clear internal control documentation.

In order to be able to use accounting data for more efficient planning, controlling, and decision making, the recommendations of this research were to have documentation for the assignment of employee’s responsibilities, to create varieties of necessary document forms used for auditing and good internal control, and to have clearly documented internal control.

 

DOWNLOAD : Accounting Systems and Internal Control of Steel Business