Factors Influencing the Corporate Sustainability of Construction Business in Pathum Thani Province

โดย ไชยสิทธิ์ กองตา

ปี      2552

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาถึงข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ที่มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารของสถานประกอบการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 370 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจ แบบสอบถามปัจจัยภายในองค์กรได้แก่ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านเงินทุนและแหล่งเงินทุน ด้านบุคลากร แบบสอบถามปัจจัยภายนอกองค์กร แบ่งเป็น 8 ด้านได้แก่ ด้านกฎหมายและข้อกำหนด ด้านตลาดผู้ซื้อและกลุ่มลูกค้า ด้านสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรม ความต้องการด้านเทคโนโลยี สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และปัจจัยจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนของการวัดผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กรนั้นจะวัดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ผลของการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรกับความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ว่า จำนวนพนักงานและระยะเวลาดำเนินงาน มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์กร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและขีดความสามารถในการรับงาน มีผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรไม่มีผลต่อความยั่งยืนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเลย และจำนวนพนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขีดความสามารถในการรับงาน จะมีผลต่อความยั่งยืนโดยรวมขององค์กร ส่วนผลการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืน ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจในระดับมาก ยกเว้นเฉพาะด้านค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร กับความยั่งยืนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในเขตจังหวัดปทุมธานี ในรูปของสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ได้ผลสรุปคือ Ŷ[subscript T] = 1.787+0.037x[subscript3]+0.147x[subscript4]+0.059x[subscript5]+ 0.117x[subscript8]+0.029x[subscript9]+0.047x[subscript10]+0.049x[subscript11] เมื่อค่า Ŷ[subscript T] เป็นความยั่งยืนขององค์กรโดยรวม x[subscript3] เป็นปัจจัยด้านบุคลากร x[subscript4] เป็นปัจจัยด้านกฎหมายและข้อกำหนด x[subscript5] เป็นปัจจัยด้านตลาดผู้ซื้อและกลุ่มลูกค้า x[subscript8] เป็นปัจจัยความต้องการด้านเทคโนโลยี x[subscript9] เป็นปัจจัยจากสภาวะทางเศรษฐกิจ x[subscript10] เป็นปัจจัยด้านการเมือง x[subscript11] เป็นปัจจัยจาก ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ โดยสามารถทำนายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 24.1 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.506

DOWNLOAD : Factors Influencing the Corporate Sustainability of Construction Business in Pathum Thani Province