ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์

โดย พนิดา สุนทรอาไพ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน ของธนาคารพาณิชย์ และผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสานักงานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จานวน 4 แห่ง จานวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ Chi-Square, Independent Sample t-test และ One Way ANOVA (F-test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 31 –40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการทางาน 6 –10 ปี ตำแหน่งงานในปัจจุบันอยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นมากที่สุด รองลงมามีการปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ และผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง ส่วนผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงานมีผลกระทบด้านการเงินมากที่สุด รองลงมาเป็นผลกระทบด้านการดาเนินงาน

The purposes of this research were to study compliance with accounting standard and impact of International Accounting Standard No. 19. The research tools used in this study were questionnaires. The sample group in this study was 40 accountants in 4 Thai Commercial Banks head quarters. The analysis results found that most of the respondents were female, age 31 – 40 years old, with bachelor’s degree, working experience of 6 – 10 years, and job position officer. The hypothesis results found that the compliance in most short-term benefits. Followed by a performance with long-term benefits and other benefits on termination of employment. The impact of International Accounting Standard No. 19 on the interests of employees with the financial impact the most. The second is the impact on operations.

DOWNLOAD : ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ที่มีต่อธนาคารพาณิชย์