ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทยเกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39

เรื่อง การรับรู้ และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

จารุกัญญ์ ทองชมภู

การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี ธนาคารพาณิชย์ไทย เกี่ยวกับ มาตรฐานการบัญชี

ระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้

ความเข้าใจของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทย เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 และศึกษาถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นของนักบัญชี กับระดับความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีบัญชี

ธนาคารพาณิชย์ไทย การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักบัญชีบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทย โดยใช้วิธีวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

คือเฉพาะฝ่ายบัญชีของธนาคารพาณิชย์ไทยสำนักงานใหญ่ จำนวน 14 แห่ง ๆ ละ 10 คน รวม 140 คน ในการเลือก

ตัวอย่างที่เหมาะสม และได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Chi-Square และ ค่าความสัมพันธ์

(Correlations)

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี – สูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาท ขึ้น ไป มีประสบการณ์ทำงาน 4 – 6 ปี อยู่ในระดับ

ผู้ช่วยผู้จัดการ มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี ได้รับการอบรมทางด้านบัญชี น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

และส่วนใหญ่จะได้รับแหล่งข้อมูลในการศึกษาจาก สถาบันวิชาชีพ รองลงมาคือ จากหนังสือ/บทความ จากการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า นักบัญชีธนาคารพาณิชย์มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39

เรื่องการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ในระดับมาก และยังพบอีกว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตำแหน่ง

งาน ประสบการณ์ทำงานและการได้รับการอบรมทางด้านบัญชีของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่แตกต่างกัน

ทำให้ระดับความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่องการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทาง

การเงินแตกต่างกัน ยกเว้น เพศของนักบัญชีธนาคารพาณิชย์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับความรู้ความเข้าใจ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 39 เรื่องการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

Download: การรับรู้ และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน