ขนิษฐา แจ้งประจักษ์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี ขึ้นไป และเข้ามาเที่ยวใน สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย โดยใช้สถิติ t-test F-test (One – Way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ทดสอบความสัมพันธ์ของ (Pearson Correlation) และสถิติเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพนิสิต/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญในระดับมาก ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ มีการทราบแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวจากคาบอกเล่าจากผู้ที่เคยมา มีความถี่ในการมาท่องเที่ยวเพียงเดือนละครั้ง นิยมไปเที่ยวกันในลักษณะแบบครอบครัว เดินทางโดยรถส่วนตัว และไม่จาเป็นต้องพักแรมหรือค้างคืน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี ในด้านวัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี ในด้านความถี่ในการมาท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัยด้านสถานที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสามชุก ตลาดร้อยปี ในด้านลักษณะในการเดินทางมาท่องเที่ยว อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

DOWNLOAD :ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี