ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดย เมธาวี บุญลือ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานใน บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดและศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ตำแหน่งงาน แผนกงาน และรายได้ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการ จานวน 402 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent Samples test) ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน การทดสอบสมมติฐานได้กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท เอ็น วาย เคโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ในภาพรวมมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ตำแหน่งงาน แผนกงาน รายได้ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะงานซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การ

The purpose of this study was to examine the level of employee commitment in NYK LOGISTICS (Thailand) Co., Ltd. and the individual factors included sex, age, level of education. Time job departments work and income affect organizational commitment. Factors, including the job. That are associated with organizational commitment of employees in NYK LOGISTICS (Thailand) Co., Ltd.  The sample used in this study were operational staff. Senior staff. Executive Vice President and General Manager of 402 people by questionnaire as a tool to collect data, percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Samples test) ANOVA and Pearson correlation coefficient of Pearson. Empirical tests of statistical significance at 0.05

The results of this study revealed that Organizational commitment levels of employees in NYK LOGISTICS (Thailand) Co., Ltd. in overall organizational commitment was high. and disturbance that Personal factors such as sex, age, level of education. Time job working in the department of revenue and the factors associated with organizational commitment. Factor characteristics that are associated in the same direction and organizational commitment.

DOWNLOAD : ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด