ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสำหรับที่อยู่อาศัย

โดย วรพิชญ์ชา ศรีราคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่น สาหรับที่อยู่อาศัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชน ที่เข้าชมงานแสดงบ้าน และคอนโด ครั้ง 22 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ และงาน Home Builder Focus 2010 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้ Independent t-test, One Way ANOVA ทดสอบแบบจับคู่พหุคูณด้วยวิธี LSD (Multiple Comparisons)เพื่อหารายคู่ที่แตกต่าง และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาทต่อเดือน มีที่พักอาศัยเป็นประเภทบ้านเดี่ยว มีลักษณะที่พักอาศัยเป็นของตนเอง มีคนในครอบครัว เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกระบบบ้านออโตเมชั่น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่น สาหรับที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นแต่ละระบบ คือ ระบบกล้องวงจรปิด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิด ในการช่วยรักษาความปลอดภัย ต่อบุคคล และสถานที่ ระบบป้องกันขโมย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบป้องกันขโมย (เตือนการบุกรุก) ในการช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ช่วยตรวจสอบสถานะประตู หรือหน้าต่าง ที่ลืมเปิดทิ้งไว้ ระบบเตือนอัคคีภัย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบเตือนอัคคีภัยในการช่วยป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินช่วยแจ้งเตือนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ระบบประตูอัตโนมัติ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบประตูอัตโนมัติ ในด้านความสะดวก ป้องกันปัญหาลืมกุญแจ หรือสูญหาย ระบบควบคุมไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมไฟฟ้า ในการประหยัดค่าสาธารณูปโภค เพิ่มความสะดวก ในการเปิด -ปิด ไฟฟ้า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการติดตั้งระบบบ้านออโตเมชั่น สาหรับที่อยู่อาศัย จากการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจจะติดตั้งอุปกรณ์ระบบบ้านออโตเมชัน สาหรับที่อยู่อาศัย โดยมีความตั้งใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันขโมย (เตือนการบุกรุก) ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบเตือนอัคคีภัย และความตั้งใจในการติดตั้งระดับมาก คือ ระบบประตูอัตโนมัติ

ผลการทดสอบสมมติฐานทางด้านปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ มีความคิดเห็นต่อระบบบ้านออโตเมชั่น (Automation home System) สาหรับที่อยู่อาศัยด้านระบบกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันขโมย (เตือนการบุกรุก) ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบประตูอัตโนมัติ และระบบควบคุมไฟฟ้า ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสาหรับที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์ กับแนวโน้มการติดตั้งระบบบ้านออโตเมชั่นสาหรับที่อยู่อาศัย

This research had the objective to study about the opinion of people towards Automation Home System for habitation. The sample groups used in this research were people entering to visit the 22nd Fair of Home and Condo, at Sirikit National Center and Home Builder Focus 2010 at Bangkok Convention Center, Central Plaza Shopping Center, Ladprao, 400 samples, by using questionnaires as tools in collection of information for analysis of information and by using the descriptive statistics, comprising frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used in testing of the assumption were Independent t-test, One Way ANOVA, LSD (Multple Comparisons) to find different pairs and Pearson Product Moment correlation Coefficient.

The result of data analysis regarding demographic data; from the collection of data in sample groups, numbering 400 samples, it was found that sample groups responding to the questionnaires were male more than female; having age of lower than 30 years; having occupation of government officers, having married status, education in level of Bachelor’s Degree, monthly income of lower than or equal to 20,000 baht per month; having residence in type of single house, houses belonged to their own; family members were people having influence on the decision making to choose Automation home system.

The result of data analysis regarding level of opinion of people towards Automation Home System for habitation, dividing into each system; including closed circuit television; sample groups had opinion regarding closed circuit television in helping in security service for people and place. Regarding anti-thief alarm, sample groups had opinion regarding anti-thief alarm (alarm about trespassing) in helping protect against danger to life and properties; helping checking the condition of doors and windows that people forgot to close. Regarding fire alarm, sample groups had opinion regarding fire alarm in helping protect against danger to life and properties; helping warning before fire occurred. Regarding automatic doors, sample groups had opinion regarding automatic doors, for providing convenience, preventing forgetting or losing of keys. Regarding electricity control systems, sample groups had opinion regarding electricity control systems for saving public utilities, increasing of convenience in turning on/off of electricity.

The result of data analysis regarding the trend of installation of Automation Home System for habitation; from the research, the sample groups of 400 samples, most respondents intended to install Automation home system for habitation. The intention in the highest level was in closed circuit television, anti-thief alarm (alarm about trespassing), electricity control system, fire alarm; the intention to install in the highest level was the automatic door system.

The result of testing of assumption in demographic factors, it was found that respondents to the questionnaires having different demographic aspect, had indifferent attitude towards Automation homesystem by people for habitation, in the aspects of closed circuit television, anti-thief alarm (alarm about trespassing), fire alarm, automatic door system and electricity control system. The attitude of Automation home system by people for habitation had relation with the trend to install Automation home system by people for habitation.

DOWNLOAD : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อระบบบ้านออโตเมชั่นสำหรับที่อยู่อาศัย