ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โดย สุรพล แก้วใหญ่

บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งเพศชายและหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไปที่สามารถตอบแบบสอบถามได้ด้วยตัวเอง มีรถยนต์และติดตั้งจานดาวเทียมติดรถยนต์ จานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Chi square t-test Anova วิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วย LSD และค่า Correlation วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

ผลการวิจัยพบว่า การให้ความสาคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญอันดับหนึ่ง คือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก น้าหนักของจานดาวเทียมถูกให้ความสาคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านราคา (Price) มีความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การผ่อนชาระสินค้าดอกเบี้ย 0% ถูกให้ความสาคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) มีความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีสินค้าให้ลูกค้าได้ทันที ที่ลูกค้าต้องการถูกให้ความสาคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสาคัญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการจัดชิงโชครางวัลใหญ่ถูกให้ความสาคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง สาหรับเหตุผลที่ใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เหตุผลที่ใช้มากอันดับหนึ่ง คือ ใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์ ยี่ห้อจานดาวเทียมที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ SELFSAT ราคาจานดาวเทียม ส่วนใหญ่ซื้อมาในราคา 17,900 บาท ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19,721.35 บาท สถานที่ซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้านค้าตัวแทนจาหน่ายในประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์กับข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า ยี่ห้อมีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทรถยนต์ และ อายุการใช้งาน ราคามีความสัมพันธ์กับ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ ประเภทรถยนต์ และ อายุการใช้งาน สถานที่ซื้อมีความสัมพันธ์กับ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทรถยนต์ และ อายุการใช้งานมาแล้ว ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์แบ่งตามส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับเหตุผลที่ใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์ในภาพรวมค่อนข้างสูงและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน

DOWNLOAD : ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกใช้จานดาวเทียมติดรถยนต์ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล