การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดมะพร้าวอ่อนบรรจุกระป๋อง

โดย ปุณิกา ภูวรรณตระกูล, ชาญณรงค์ วันทา

ปี     2550

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดมะพร้าวอ่อนบรรจุกระป๋องมีจุดประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าและอายุการเก็บรักษาของยอดมะพร้าวอ่อนให้ยาวนานขึ้น โดยผลของการวิจัยพบว่าอายุของยอดมะพร้าวอ่อน 18-21 เดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยอดมะพร้าวอ่อนบรรจุกระป๋อง ขนาดของยอดมะพร้าวอ่อนที่เหมาะสมเป็นลักษณะสันคลื่น ขนาด 1x1x9 CM โดยฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 115℃ เป็นเวลา 15 นาที โดยมีค่า Fo เท่ากับ 3.87 นาที และเป็นแบบที่ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ นอกจากนี้อัตราการถ่ายเทความร้อนของชิ้นยอดมะพร้าวอ่อนแบบสันคลื่นสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าสันตรง

DOWNLOAD : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยอดมะพร้าวอ่อนบรรจุกระป๋อง