Rotated Electrode Machine for Aluminum Welding

โดย  ประจักษ์ อ่างบุญตา, สญชัย เข็มเจริญ

ปี      2549

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสร้างเครื่องหมุนวนอิเล็กโทรด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการเคลื่อนที่ เป็นวงกลมของหัวอิเล็กโทรดที่มีผลต่อคุณภาพของรอยเชื่อมอะลูมิเนียมเกรด 6063 ด้วยกระบวนการเชื่อมแบบ GTAW ทำการเชื่อมบนแผ่น (Bead-on-Plate) โดยใช้การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของหัวอิเล็กโทรด ที่รัศมีแตกต่างกัน ดังนี้ 1 1.5 2 2.5 และ 3 มิลลิเมตร ที่ความเร็วรอบ 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 และ 210 รอบต่อนาที ในการทดลองได้ทำการศึกษาลักษณะของรอยเชื่อมโดยการทดสอบความแข็ง วัดความกว้าง วัดการซึมลึก และวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมเพื่อศึกษาอิทธิพลของการหมุนวนอิเล็กโทรดที่มีผลต่อรอยเชื่อมอลูมิเนียมเกรด 6063 จากการทดลองพบว่า การหมุนวนอิเล็กโทรดส่งผลให้ ค่าความแข็งแรง ความกว้าง การซึมลึกและลักษณะของเม็ดเกรนมีความแตกต่างกัน โดยค่าความแข็งของรอยเชื่อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วรอบในการหมุนวนอิเล็กโทรดเพิ่มขึ้น ความกว้างและการซึมลึกลดน้อยลงเมื่อความเร็วรอบของการหมุนวนอิเล็กโทรดเพิ่มขึ้น และเม็ดเกรนมีความละเอียดมากขึ้นเมื่อรอยเชื่อมมีความแข็งเพิ่มขึ้น

DOWNLOAD : Rotated Electrode Machine for Aluminum Welding