การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี

โดย สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์, ปราจิต ทิพย์โอสถ, อุบลรัตน์ จิลลานนท์

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาความต้องการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนมัธยมในจังหวัดปทุมธานี ต้องการศึกษาจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีปีการศึกษา 2551 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 480 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอันดับต้น สิ่งที่นักเรียนต้องการคือข่าวสารเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อและสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการถ่ายทอดข่าวสารการเข้าศึกษาต่อ คืออินเทอร์เน็ตและต้องการให้เพิ่มคณะวิชาชีพให้มากขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่ารายได้มีความสัมพันธ์กับความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of Student’s Learning needs in Rajamangala University of Technology Thanyburi. Samples size are 480 students in Mathayom Suksa 6th Prathumthani province. The results are 76.3% of students are satisfy in selecting Rajamangala University of Technology Thanyaburi as the choice of there selections. Faculty of Business Administration, Faculty of Liberal Arts and Faculty of Engineering are three first choices. Internet is the best education’s media. 26% of the students need more faculties to be the choices of selection. The test of hypothesis fine that need to learn in Rajamangala University of Technology Thanyaburi are related to the patronage’s income.

DOWNLOAD : การศึกษาความต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปทุมธานี