ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์, รุ่งฤดี อภิวัฒนศร

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ต่อการบริหารจัดการของคณบดีโดยได้รับแบบสอบถามกลับมาร้อยละ 72.00 ของกรรมการบริหารคณะ ฯ ได้แบบสอบถามกลับมาร้อยละ 80.30 และของสาขาวิชาที่สังกัดได้แบบสอบถามกลับมาร้อยละ 77.55 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติประเภทร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยปรากฎว่าความพึงพอใจของบุคลากร ฯ ต่อการบริหารจัดการของคณบดีอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (4.02) โดยพึงพอใจในด้านบุคลิกภาพมากที่สุด (4.20) ตำแหน่งงานที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือหัวหน้าสาขาวิชา (4.84) ความพึงพอใจของบุคลากร ฯ ต่อกรรมการบริหารคณะ ฯ อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง (3.45) โดยพึงพอใจในด้านบุคลิกภาพมากที่สุด (3.76) ตำแหน่งงานที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือหัวหน้าแผนก (3.86) ความพึงพอใจของบุคลากร ฯ ต่อสาขาวิชาที่ตนสังกัดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง (3.74) โดยสาขาวิชาที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือสาขาวิชามนุษศาสตร์ (4.46) อนึ่งระดับความพึงพอใจรวมสูงกว่าเป้าหมายคุณภาพที่ตั้งไว้ (3.00) ทั้ง 3 ชุด ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงต่อการบริหารจัดการของคณบดีคือด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ของกรรมการบริหารคณะ ฯ คือด้านการส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อ / ดูงาน / อบรม / สัมมนา และของสาขาวิชาที่สังกัดคือด้านความพอเพียงและประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์

DOWNLOAD : ความพึงพอใจของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ที่มีต่อการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี