โครงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ 1 ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเรียรู้แบบอื่น

โดย วิยดา คำเอม, เสาวภา ชัยพิทักษ์

ปี     2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ 1 ในหัวข้อการสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเรียนรู้แบบอื่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัดทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ การวิเคราะหืข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย การทดสอบความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะหเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเรียนรู้แบบอื่น ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาสถิติ 1 ในหัวข้อการสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเรียนรู้แบบอื่นไม่แตกต่างกัน ดังนั้นสามารถให้การเรียนรู้แบบออนไลน์ทดแทนการเรียนรู้แบบอื่นได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ด้านทัศนคติของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มีการเรียนรู้ควบคู่กันไประหว่างการเรียนรู้แบบปกติกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงควรใช้การเรียนรู้แบบออนไลน์เสริมการเรียนรู้แบบปกติ

This research aimed to compare learning achievement in STATISTICS I which is about Random sampling and sampling distributions between E-learning and other learning. Tools used for this research are pretest and post-test. Besides create questionnaires about opinion of student for E-learning. We analyzed data by percent, mean, standard error of mean, Chi-square test and analysis of Variance by using the randomized block design (RCBD). The method used to find affect from hypothesis. The research are no different between E-learning and other learning. Therefore, we can use E-learning to compensate other learning at the signing at the significant. But attitude of student found that, they are wanted study traditional learning and E-learning together. Then we should be use E- learning in class together.

DOWNLOAD : โครงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ 1 ระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์กับการเรียรู้แบบอื่น