Hot shower from air conditioning unit

โดย ปัณณธร สายสนิท, ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม, ประเสริฐ หาชานนท์, วินัย จันเพ็ง

ปี     2551

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นออกแบบและประดิษฐ์ต้นแบบของเครื่องทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นการนำเอาพลังงานความร้อนสูญเปล่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ยังผลทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการในใช้พลังงานลง โดยจะสามารถนำไปใช้แทนเครื่องทำน้ำอุ่นแบบใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าได้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ทำการสร้างเครื่องทำน้ำอุ่นจากเครื่องปรับอากาศทั้งสองแบบคือแบบแช่และแบบไหลผ่าน ด้วยการต่อท่อสารทำความเย็นที่ออกจากเครื่องอัดให้เข้าไปในเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วออกไปที่เครื่องคบแน่นดังเดิม โดยใช้โซลินอยด์วาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของสารทำความเย็น ซึ่งใช้สัญญาณสั่งงานได้จากทั้งจากสวิตช์และจากแมกเนิตกส์ของเครื่องปรับอากาศเอง ซึ่งสารทำความเย็นจะไหลเข้าแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำในเครื่องทำน้ำอุ่นและเมื่อน้ำอุ่นมีอุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดก็จะควบคุมให้สารทำความเย็นจากเครื่องอัดไหลไปที่เครื่องควบแน่นโดยไม่ผ่านเครื่องทำน้ำอุ่น ผลการศึกษาวิจัยพบว่า เครื่องทำน้ำอุ่นแบบเช่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำน้ำอุ่นในตัว ทำให้มีต้นทุนต่ำกว่าแบบไหลผ่าน โดยสามารถทำอุณหภูมิน้ำอุ่นได้สูงใกล้กับอุณหภูมิของสารทำความเย็นที่ท่อทางออกเครื่องอัน และเครื่องทำน้ำอุ่นแบบยังช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศได้ แต่ช่วยได้เฉพาะเมื่อมีการทำน้ำอุ่นเท่านั้นโดยต้องมีการควบคุมวงจรของสารทำความเย็นควบคู่ไปด้วย มิเช่นนั้นแล้วจะมีผลทำให้สัมประสิทธิ์สมรรถนะลดลงเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูง

DOWNLOAD : Hot shower from air conditioning unit