The development of the learning process for inculcating civilly characteristics with the idea of learning for sustainability for vocational students

โดย สุทธิพร บุญส่ง และคณะ

ปี     2550

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและผู้สอนของสถานศึกษามาจากภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 6 ภูมิภาค และผู้สอนที่ทดลองใช้จาก 3 สถานศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาใช้การสุ่มอย่างง่ายจากประชากรนักศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะการวิจัย คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการณ์ ระยะที่ 2 การพัฒนาและทดลอง และระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดีตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา

ผลการศึกษาวิจัยได้พบขั้นตอนและกระบวนการสำคัญในการจัดการะบวนการระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดี ที่เหมาะสมอย่างน้อย 5 ขั้นตอน และผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สำหรับนักศึกษาสายอาชีวศึกษา พบว่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับของการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีระดับความคิดเห็นต่อการจัดกระบวนการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และนักศึกษาเห็นว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้นทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมที่ได้เรียนรู้นั้นถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ ที่แตกต่างออกไปจากการเรียน การสอนเพื่อคุณธรรมจริยธรรมที่ได้เคยเรียนมา กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ถือว่ามีประโยชน์สำหรับนักเรียนในแง่ของการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความเป็นพลเมืองดี สามารถนำกิจกรรมที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนวคิดต่าๆกับเพื่อนในการปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองดี เมือได้เรียนรู้ตามกิจกรรมพัฒนาตนเองแล้วนักเรียนสามารถนำแนวคิด วิธีการปฏิบัติตัว ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้อย่างแน่นอน

DOWNLOAD : The development of the learning process for inculcating civilly characteristics with the idea of learning for sustainability for vocational students