Study Spot Welding by Property and Metrology if Electrode to Deteriorate

โดย ประจักษ์ อ่างบุญตา, ชลิตต์ มธุรสมนตรี, สญชัย เข็มเจริญ, ศักดิ์ชัย จันทศรี, ปราโมทย์ พูนนายม

ปี     2552

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกลและโลหะวิทยาของการเชื่อมจุด เมื่ออิเล็กโทรดเสื่อม โดยทำการศึกษากับเหล็กแผ่นหนา 0.5 0.7 และ 1.0 มิลลิเมตร ใช้อิเล็กโทรดเชื่อมขนาด 5.5 6 และ 6.5 มิลลิเมตรตามลำดับความหนาชิ้นงาน ตัดเตรียมชิ้นงานเชื่อมตามมาตรฐานของ JIS Z 3144 ทำการเชื่อมต่อเนื่องจนอิเล็กโทรดเสื่อมที่จำนวนครั้ง 80,000 ครั้งทุกความหนาชิ้นงาน เพื่อทำการศึกษาว่า จำนวนครั้งของการเชื่อมครั้งที่เท่าไร ที่ทำการเชื่อมต่อเนื่องแล้วรอยเชื่อมมีความสมบูรณ์ทุกครั้งในขณะเชื่อมทากรสุ่มตัวอย่างชิ้นงานเชื่อมมาทำการทดสอบดูสภาพผิวภายนอก ทดสอบแรงดึงเฉือนและทดสอบความแข็งรอยเชื่อม เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่ารอยเชื่อมมีความสมบูรณ์

จากผลการทดสอบหาความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมแต่ละความหนา พบว่ามีความหนาชิ้นงาน 0.5 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมไม่เกิน 21,000 ครั้ง ที่ความหนา 0.7 ทำการเชื่อมไม่เกิน 21,000 ครั้ง และที่ความหนา 1.0 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมไม่เกิน 23,000 ครั้ง รอยเชื่อมที่ได้มีความสมบูรณ์

DOWNLOAD : Study Spot Welding by Property and Metrology if Electrode to Deteriorate