The Study of the Risky Performance of the Officer’s Failure to Comply with the Regulations of Financial and Public Procurement. โดย วนิดา ปอน้อย บทคัดย่อ (Abstract) งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงจากการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงินและพัสดุ และแนวทางแก้ปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุ 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ 3) ผู้รับบริการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ของทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 150 คน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 71 ของจานวนประชากร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และการประชุมแบบมีส่วนร่วม (Focus group) ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

คู่มือการทำงานเกี่ยวกับการบริหารเงินยืมทดรองจ่าย โดย วนิดา ปอน้อย
การบริหารเงินยืมทดรองจ่ายประกอบด้วยการขออนุมัติเงินยืม การส่งใช้เงินยืมการติดตามลูกหนี้ และบทลงโทษมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งแนวปฏิบัติ ตลอดจนหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ยืม และผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและทาความเข้าใจ Download >>>