DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLE TERMINATOR XLPE 24 kV FOR MEASURMENT TESTING OF PARTIAL DISCHARGE USING SF6 INSULATOR

โดย ทง   ลานธารทอง

ปี 2553

บทคัดย่อ

งานวิจัยนำเสนอการออกแบบและสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน XLPE แรงดันสูงพิกัด 24 kV เพื่อทำการทดสอบหาค่าดิสชาร์จบางส่วนโดยใช้สารฉนวนก๊าช SF6 ที่มีความคงทนต่อแรงดันพังทลายสูงทำให้สามารถลดขนาดของขั้วต่อลง

การออกแบบคำนึงถึงมิติและรูปทรงของขั้วต่อสายต้องไม่ก่อให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าที่สูงกว่าแรงดันพังทลายของฉนวนSF6โดยคำนวณหาค่าสนามไฟฟ้าโดยวิธีสมการวิเคราะห์และระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์คู่ขนานกันเพื่อจำลองการกระจายของความเครียดสนามไฟฟ้า (Emax) ที่เกิดขึ้นในขั้วต่อสายเคเบิล เพื่อให้ทราบค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุด  และนำมาสู่การออกแบบขั้วต่อสายเคเบิลแรงสูง

ผลจากการทดสอบการใช้งานทดสอบสายเคเบิลตามมาตรฐาน IEC 60502-2 ซึ่งกำหนดค่าพาร์เชียลดิสชาร์จสูงสุดไม่เกิน 10 pC พบว่าสามารถใช้ก๊าซ SF6มาใช้เป็นฉนวนได้ โดยระบบทดสอบคือสายเคเบิลและขั้วต่อ 3 ตัวอย่างคือ สายขนาด 240 mm2, 185 mm2และ 150 mm2 พบว่ามีค่าพาร์เชียลดิสชาร์จสูงสุดเพียง 4.12 pC , 4.56pC และ 4.82  pC ตามลำดับ ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ  ดังนั้นขั้วต่อสายมีขนาดเล็กลง น้ำหนักลดลง และใช้งานในห้องทดสอบแทนขั้วต่อสายประเภทฉนวนอื่นๆได้

Download : DESIGN AND CONSTRUCTION OF HIGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLE TERMINATOR XLPE 24 kV

 

 

Comments are closed.