Flow Curve Determining Using Hydraulic Bulging Test

โดย นฤทธิ์ คชฤทธิ์, ไพฑูรย์ พูลสุขโข, ศักดิ์ชัย จันทศรี

ปี     2551

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เสนอถึงวิธีการออกแบบและสร้างชุดทดสอบดันขึ้นรูปวัสดุแผ่นบางด้วยแรงดันน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับใช้หาสมการสมการความเค้นไหลตัว ที่แสดงถึงพฤติกรรมการไหลตัวของวัสดุ โดยวัสดุแผ่นถูกแรงดันทำให้เกิดการโป่งนูนรูปทรงสมมาตรจากภาวะความเค้นแบบสองแกน แรงดัน รูปร่างรัศมีโค้งนูน ความสูง และความหนาวัสดุที่เกิดขึ้น ถูกนำมาคำนวณเป็นความเค้นและความเครียดจริง พล๊อตเป็นเส้นโค้งไหลตัวที่เป็นสมบัติที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณด้านการเปลี่ยนรูปถาวร หรือการจำลองด้วยโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์ สมการเส้นโค้งไหลตัวนำเสนอในรูปสมการฮอลโลมอน(σ=Kε[superscript n])  ในการทดสอบใช้วัสดุเหล็กแผ่นบางคาร์บอนรีด ความหนา 0.7, 0.9 และ 1.2 มิลลิเมตร การแสดงเส้นไหลตัวที่เกิดขึ้นนำเสนอแบบทันทีทันใด ด้วยระบบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยคอมพิวเตอร์(DAQs)

ผลที่ได้จากการทดลอง พบว่าช่วงความสัมพันธ์เส้นโค้งไหลตัวที่ได้จากชุดทดสอบที่เสนอให้ช่วงความเครียดที่สูงกว่าช่วงความสัมพันธ์เส้นโค้งไหลตัวจากการทดสอบแรงดึงมากกว่าสองเท่า จึงเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้งานดีกว่า

DOWNLOAD : Flow Curve Determining Using Hydraulic Bulging Test