(Learning Tools and Social Media for Organization Communication)

โดย สลิตตา  สาริบุตร

ปี 2554

บทคัดย่อ

การใช้สื่อการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารภายในองค์กรได้ เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรม ความสามารถและทักษะของของผู้ปฏิบัติงาน และรูปแบบของการพัฒาสื่อได้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาและทิศทางของเทคโนโลยี ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต่อการทำงานในศตวรรษที่21ก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน หากองค์กรสามารถนำสื่อที่มีในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ มาปรับและประยุกต์ใช้จะสามารถสร้างรูปแบบการสื่อสารที่สามารถยกระดับของการพัฒนาองค์กรได้

Download: แนวทางการสื่อสารภายในองค์กรภาครัฐ เพื่อสร้างความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

Comments are closed.