โดย กุสุมา ดำพิทักษ์, เฮียง บัวไหล

ปี
     2551

บทคัดย่อ

โครงการวิจัย “กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์และการจัดการธุรกิจของชุมชนเพื่อลดหนี้ภาคครัวเรือน” มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหารูปแบบและแนวทางการจัดการหนี้สินครัวเรือนโดยใช้กลไกกิจกรรมออมทรัพย์ การจัดการธุรกิจชุมชน และการจัดการการเงินของครัวเรือนที่อำนวยประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วิธีการวิจัยเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีการสำรวจสภาพหนี้สินครัวเรือนที่เป็นการศึกษาเชิงปริมาณประกอบกัน ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ออมโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเพื่อสร้างแหล่งเงินทุนของกลุ่มสมาชิกเองที่สมาชิกสามารถกู้ยืมเพื่อการบริโภคและการลงทุนในครัวเรือนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ กระบวนการจัดการหนี้สินครัวเรือนเริ่มจากการออม กู้ยืมเงินออมของตนเองไปเพื่อการบริโภคบางส่วน และการลงทุน เป็นการประหยัดเพื่อออมมีวินัยในการใช้เงิน และการจัดการเงินทำให้หนี้สินลดลง และยังเชื่อมโยงไปสู่การขยายเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ไปสู่การจัดทำวิสาหกิจชุมชน เช่น การผลิตน้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน ดอกไม้จันทน์ เพื่อขายให้แก่สมาชิก และประชาชนในชุมชนในราคาถูก เป็นการลดรายจ่าย และยังขยายไปสู่การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและประชาชนในชุมชน

DOWNLOAD : กลไกการจัดกิจกรรมออมทรัพย์และการจัดการธุรกิจของชุมชนเพื่อลดหนี้ภาคครัวเรือน