Embedded monitoring system base electric power quality management

โดย พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล, วันชัย ทรัพย์สิงห์, บุญยัง ปลั่งกลาง, สมชาย เบียนสูงเนิน, นิติพงศ์ ปานกลาง และประเสริฐ หาชานนท์

ปี [2551]

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมของประเทศ จึงจำต้องขยายขีดความสามารถของการผลิต การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าเริ่มมีปัญญาเนื่องจากโหลดของไฟฟ้าเป็นแบบไม่เป็นเชิงเส้น และปัญหาที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของไฟฟ้านั้น จำเป็นต้องไปเก็บค่ากับตัวเครื่องวัดที่หน้างานซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ทำจึงคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่อข่ายแบบฝังตัวสำหรับใช้ในการวัดคุรภาพระบบไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า ฮาร์มอนิกส์ แรงดันเกิน แรงดันตก การเกิดความผิดพร่องต่างๆ เป็นต้น คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบฝังตัวพัฒนาขึ้นจากไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถใช้วัดและตรวจจับสัญญาณทางไฟฟ้าผ่านวงจรวัดสัญญาณ และวงจรแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบฝังตัวกับอุปกรณ์ภายนอกกระทำผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต (Ethernet) หรืออินเตอร์เน็ต (Internet) ทำให้มีความถูกต้องแม่นยำการทำงานของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบฝังตัวถูกควบคุมด้วยระบบปฏิบัติ จึงสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

DOWNLOAD : Embedded monitoring system base electric power quality management