โดย ธเนศ  เรืองณรงค์, นิศากร สิงหเสนี, อุบลรัตน์ จิลลานนท์, เอื้ออารี เศรษฐวานิช, พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์, ยุวดี กวาตระกูล และชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง 

ปี [2551]

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพของการให้บริการ ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้มารับบริการจากฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามความแตกต่างของการรับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 125 คน ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมของการให้บริการทั้งหมดของทุกฝ่ายอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย

 DOWNLOAD : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี