Development of nucler physics laboratory as a prototype system for studying fundamental physics

โดย ศราวุธ ใจเย็น, เดโช ทองอร่าม, กมลทิพย์ พลอยกระจ่าง, เฉลิมพงษ์ โพธิ์ลี้ และเป็นไท ปิ่นม่วง

ปี 2549

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบวัดรังสีสำหรับใช้ในการศึกษาวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ในการจัดระบบวัดรังสีแบบนับรวมและแบบนับแยกเฉพาะพลังงานประกอบด้วยโมดูลวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้าศักดาต่ำ วงจรแหล่งจ่ายไบอัสศักดาสูง วงจรขยายสัญญาพัลส์ วงจรวิเคราะห์แบบช่องเดี่ยว (SCA) วงจรนับรังสี วงจรตั้งเวลาและวงจรตัดสัญญาณ/เรตมิเตอร์ ระบบวัดรังสีแบบโมดูลที่พัฒนาขึ้นออกแบบและสร้างโดยเลือกวัสดุพร้อมอุปกรณ์ที่หาได้ในประเทศเป็นหลักเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา ผลการทดลองจัดระบบวัดรังสีแบบนับรวมพบว่าสามารถนับรังสีที่อัตรานับสูงสุด 4.5×10(superscript6) cps แสดงค่านับวัดสูงสุดที่ 10(superscript6)-1 ครั้ง งเวลานับรังสีได้ตั้งแต่ 1 วินาที – 99 นาที และสามารถแสดงค่าเฉลี่ยของการนับรังสีด้วยเรตมิเตอร์ได้ในย่าน 100 – 10(superscript5) cpa ในขณะที่ระบบแยกนับเฉพาะพลังงานนั้นผลทดสอบความเป็นเชิงเส้นของสเกล LLD และ ∆E ของอุปกรณ์วิเคราะห์แบบช่องเดี่ยวพบว่าให้ค่า R(superscript2) = 0.999 และ 0.999 ตามลำดับ และจากการทดลองวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานด้วยหัววัดรังสี NaI (Tl ) พบว่าให้ผลเป้นที่พอใจสำหรับการใช้งานด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยพื้นฐาน

DOWNLOAD : การพัฒนาต้นแบบระบบปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์สำหรับใช้ในการศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน