โดย วานิช โสภาสพ  และสุกัญญา นิลม่วง

ปี 2549

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาออกแบบการหมักแอลกอฮอล์จากข้าวฟ่างหวานที่ให้ความหวานแทนอ้อย ออกแบบชุดอเนกประสงค์ในการกลั่นแอลกอฮอล์ เป็นทางเลือกในการผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอล์โดยอาศัยความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นความต้องการของผู้บริโภค เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ที่ใช้อาศัยแหล่งพลังงานจากเตาแก๊ส มีชุดควบคุมอุณหภูมิสามารถกลั่นได้ถึง 20 ลิตร/12 ชั่วโมงในหนึ่งวันที่ 60 ดีกรี และนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอล์โดยใช้หม้อความร้อนที่อาศัยความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ จากการทดลองสามารถทราบช่วงการกลั่นที่ให้ปริมาณความเข้มข้นสูงและมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งอยู่ระหว่าง 95-97 ℃ ซี่งปริมาณความเข็มข้นที่ออกมาอยู่ช่วง 60-95% และผลที่ออกมาที่ช่วงอุณหภูมิอื่น ๆ ที่ได้ปริมาณความเข้มข้นไม่ถึงช่วงที่กล่าวมา อาจเป็นเพราะสาเหตุมาจากที่อุณหภูมิต่ำอัตราการไหลของไอแอลกอฮอล์น้อยลง และที่อุณหภูมิสูงเกินไปจนถึงจุดเดือดของน้ำ อัตราการไหลจะมากขึ้น แต่ก็มีไอน้ำก็จะปนมาด้วย แล้วเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำผสมกับแอลกอฮอล์ ทำให้ปริมาณความเข้มข้นลดน้อยลงได้เช่นเดียวกัน

DOWNLOAD : การผลิตเชื้อเพลิงเจลล์แอลกอฮอร์ล์จากข้างฟ่างหวาน