Development of natural fibers carrying bag for the substitution to synthetic carrying bag

โดย ณัตินลิน คำสุข

ปี 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อพัฒนากระเป๋าผ้าใยธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ถุงจากวัสดุสังเคราะห์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานการออกแบบและตัดเย็บประเป๋าจากผ้าใยธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการตัดเย็บผ้า 7 รูปแบบ พัฒนาให้ได้ต้นแบบของกระเป๋าผ้าที่เป็นที่ต้องการใช้ทั้งขนาด และรูปแบบที่เหมาะสมจากผ้าใยธรรมชาติแล้วพบว่าผ้าจากใยฝ้าย cotton เป็นผ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยมีคุณสมบัติที่ดูแลรักษาง่าย ไม่ทำลายสภาวะแวดล้อมมีลักษณะเฉพาะที่สวยงามเมื่อตกแต่งแล้วสามารถใช้ทดแทนการใช้ถุงจากวัสดุสังเคราะห์ได้ดี

ผลจาการศึกษาในครั้งนี้ยังได้วิธีการ และเทคนิคการผลิตรวมไปถึงได้กระเป๋าถึง 15 รูปแบบ พร้อมแบบตัดสำเร็จ เมื่อนำไปฝึกอบรมให้ผู้สนใจก็ได้รับความสะดวกผู้เข้ารับการอบรมสามารถตัดเย็บเสร็จภายใน 1 วัน ได้รับแบบตัดและกระเป๋ าที่เย็บด้วยตนเองไปดูเป็นต้นแบบต่อไป ยังสามารถลอกแบบที่ตนสนใจนอกเหนือจากแบบที่ตนเลือกอบรมได้อีก ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ยังได้นำความรู้ที่ได้ไปขยายให้ผู้สนใจในกิจกรรมเย็บกระเป๋าด้วยกันได้ในรูปแบบของผู้อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือ กลุ่มแม่บ้านในชุมชนต่างๆ ฝึกฝนแนะนำกันเพื่อขยายเป็นงานที่จะเสริมรายได้ต่อไป อนึ่งเทคนิคการตัดเย็บทั้ง 7 รูปแบบ เป็นการตกแต่งผ้าให้เกิดความสวยงามเมื่อนำผ้าที่ตกแต่งสวยงามแล้วมาผลิตเป็นกระเป๋า จึงเป็นกระเป๋ าที่เมื่อทำเสร็จทำให้เกิดความภาคภูมิใจที่จะถือแทนถุง หรือกระเป๋าในรูปแบบอื่น แล้วยังสามารถนำความรู้เทคนิคการตกแต่งผ้านี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกไม่มีที่สิ้นสุด

DOWNLOAD : การพัฒนากระเป๋าผ้าใยธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ถุงจากวัสดุสังเคราะห์