Rajamangala University of Technology Thanyaburi Student Dormitory Management System

โดย จักรกริช  จรัสจินดารัตน์, ปิยะนุช  วุฒิวงศ์ และสุเมธ  คงประเสริฐ

ปี 2553

บทคัดย่อ

ระบบจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจทราบ สามารถทำการจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพัก ในส่วนของระบบจัดการหอพักฯ ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ทั้งยังสามารถทำการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และพิมพ์รายงานข้อมูลได้ เป็นระบบจัดการที่มีความทันสมัยช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินงานก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ดำเนินโครงการวิจัยใช้เครื่องมือในการออกแบบระบบ ได้แก่ แผนภาพการไหลของ   ข้อมูล (Data Flow Diagram) การออกแบบประเภทของข้อมูล (Type of Data Design) และเลือกใช้โปรแกรม Visual Studio 2008 ทำในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ด้วย ASP.NET ภาษา C# ในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบจัดการ ส่วนฐานข้อมูลใช้ Microsoft SQL Server 2008

ผลที่ได้จากการทำโครงการวิจัย ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คือ ระบบมีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยโครงการวิจัยครั้งนี้ช่วยสนับสนุนการทำงานของสำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษาฯ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ใช้ระบบ

 DOWNLOAD : ระบบจัดการหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี