โดย  พรชัย พรหฤทัย, บุญยัง ปลั่งกลาง

ปี     2554

Abstract

บทความนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการทดสอบและวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อการอัดประจุและคายประจุของ แบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการอัดประจุ และคายประจุของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรดต่อช่วงอุณหภูมิต่างๆตั้งแต่ 25-60 องศาเซลเซียส โดยนาแบตเตอรี่ไปต่อกับแหล่งจ่ายเพื่อทาการ อัดประจุและคายประจุในห้องๆหนึ่ง จากนั้นใช้เครื่องทาความร้อน ปรับอุณหภูมิในห้องให้เป็นไปตามการทดสอบ คือตั้งแต่ 25-60 องศา เซลเซียส เก็บค่าแรงดัน กระแส โดยคอมพิวเตอร์ แสดงผลในรูปของ กราฟของกระแส จากนั้นวิเคราะห์ผลของข้อมูลที่ได้รับเพื่อ เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของแบตเตอรี่ต่อช่วงอุณหภูมิต่างๆ การ ทดสอบนี้จะทดสอบกับแบตเตอรี่ VRLA รุ่น RT 12200 12V 20AH (20 Hr) ซึ่งจากการทดสอบพบว่า เมื่ออัดประจุแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่ สูงขึ้นมีผลทาให้การอัดประจุแบตเตอรี่ให้เต็มใช้เวลานานขึ้น ส่วนการ คายประจุแบตเตอรี่ อุณหภูมิที่สูงขึ้นทาให้แบตเตอรี่ทางานได้ดีขึ้น เวลาที่ใช้ในการคายประจุจึงใช้เวลานาน

DOWNLOAD : การทดสอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิต่อการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่แบบตะกั่ว-กรด