โดย  ผ่องศรี ศิวราศักดิ์, เยาวลักษณ์ แถลงกัณฑ์, จุฑารัตน์ นุ้ยหนู, นิรันดร์ เจริญศรี,ต้อม แม้นรัมย์

ปี      2554

Abstract

การใช้ครูดเอนไซม์ผงสำหรับการหมักเอทานอลจากเปลือก สับปะรดในงานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำตาลเริ่มต้นใน อาหารเหลวที่มีต่อความเข้มข้นของเอทานอลที่ได้จากการหมักด้วยครูด เอนไซม์ผงสองชนิด คือครูดเอนไซม์ผงจากเชื้อเดี่ยวไตรโคเดอร์มา รีสิอี และเชื้อผสมระหว่างไตรโคเดอร์มา รีสิอี กับแซคคาโรมายซิส ซิรีวิสิอี การหมักเอทานอลใช้เปลือกสับปะรดคงที่เท่ากับร้อยละ 8 โดยน้ำหนัก แห้ง ในอาหารเหลวปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่พีเอชเท่ากับ 5 และ อุณหภูมิห้อง (30oC) ในขวดรูปชมพู่ 250 มิลลิลิตร วางบนเครื่องเขย่า ด้วยอัตรา 120 รอบต่อนาที แปรผันอัตราส่วนครูดเอนไซม์ผงต่อน้ำตาล เริ่มต้นในอาหารเหลวเท่ากับ 1:0.25 และ 1:0.50 และเพื่อเปรียบเทียบ เอทานอลที่ได้ระหว่างการหมักเปลือกสับปะรดด้วยครูดเอนไซม์ผงกับ การหมักแบบรวมปฏิกิริยาด้วย 10%v ของหัวเชื้อยีสต์แซคคาโรมายซิส ซิริวิสิอีผสมกับครูดเอนไซม์ผงจากเชื้อเดี่ยวไตรโคเดอร์มา รีสิอี พบว่า เอทานอลที่ได้จากการใช้ครูดเอนไซม์ผงจากเชื้อผสมที่อัตราส่วนครูด เอนไซม์ผงต่อน้ำตาลเริ่มต้นเท่ากับ 1:0.50 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 42 g/L ใช้ เวลาหมักนาน 4 วัน สำหรับการหมักเอทานอลแบบรวมปฏิกิริยาที่ อัตราส่วนครูดเอนไซม์ผงต่อน้ำตาลเริ่มต้นเท่ากับ 1:0.50 พร้อมกับ 10%v หัวเชื้อแซคคาโรมายซิส ซิริวิสิอี พบว่าเอทานอลที่ได้มีค่าสูงสุด เท่ากับ 47 g/L ใช้เวลาหมัก นาน 4 วัน

DOWNLOAD : การใช้ครูดเอนไซม์ผงสำหรับการหมักเอทานอลจากเปลือกสับปะรด