โดย  ชานนท์ ชูพงษ์, บุญยัง ปลั่งกลาง

ปี      2554

Abstract

ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง หลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดไม่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีความน่าเชื่อถือสูงขึ้น พร้อมทั้งราคาที่ลดลง แต่ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของพลังงานแสงอาทิตย์คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นมีความไม่แน่นอนเนื่องมาจากสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อต่อเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าจะส่งผล กระทบต่อคุณภาพของระบบไฟฟ้าได้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้จึงนำ เสนอการพยากรณ์กำ ลังไฟฟ้าของระบบเซลล์ แสงอาทิตย์โดยใช้การคำนวณความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์ และ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Elman โดยใช้ข้อมูลจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ ดาดฟ้าอาคารคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจากผลการศึกษาและทดลองพบว่าการพยากรณ์ด้วยวิธีการดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

DOWNLOAD : การพยากรณ์กำลังไฟฟ้าของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งในประเทศไทยโดยไม่ใช้ตัววัดรังสีดวงอาทิตย์