โดย สว่าง ชาติทอง, วิรชัย โรยนรินทร์

ปี     2554

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ รอบการทางานสูงสุดของ ใบกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 20 กิโลวัตต์ ใน การทดสอบได้ใช้ใบกังหันลมต้นแบบที่มีมุมบิดโคนใบ 8 องศา ปลายใบ บิด 2 องศา กับใบกังหันลมต้นแบบที่มีมุมบิดโคนใบ 8 องศาตลอดทั้ง ใบ โดยการย่อส่วนกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 20 กิโลวัตต์ ลงมาด้วย มาตรส่วน 1 ต่อ 15 จากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.30 เมตร มาเป็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.82 เมตร ทาการทดสอบในช่วงความเร็วลม เฉลี่ยระหว่าง 2.5 – 6.5 เมตรต่อวินาที ด้วยชุดทดสอบประสิทธิภาพ กังหันลม จานวน 3 ใบต่อโรเตอร์ ผลจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การทดสอบพบว่าใบกังหันลมต้นแบบที่มีมุมบิดโคนใบ 8 องศา ปลาย ใบบิด 2 องศา ที่ความเร็วลม 4 เมตรต่อวินาทีให้รอบการทางานสูงสุด 560 รอบต่อนาที คิดเป็นอัตราส่วนความเร็วปลายใบประมาณ 7 และมี ประสิทธิภาพรอบการทางานที่สูงกว่า ใบกังหันลมต้นแบบที่มีมุมบิด โคนใบ 8 องศาตลอดทั้งใบ โดยเฉลี่ยประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ทุกช่วง ความเร็วลม

DOWNLOAD : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพรอบการทางานสูงสุดของใบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 20 กิโลวัตต์