โดย ชนากานต์ อาษาสุจริต, สโรชา เจริญวัย, ธนิตา สนธิเศวต, นัฐวี ตีรณานนท์

ปี      2554

Abstract

การศึกษาวิจัยรวบรวมวิธีการสกัดน้ำมันสบู่ดำจากเมล็ดสบู่ดำ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ การสกัดด้วยตัวทำละลาย (Soxhlet Extraction), การสกัดโดยใช้เครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic Press), การสกัดด้วยเครื่อง สกรู (Screw Press) ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้ได้ปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมัน สบู่ดำที่มีความแตกต่างดังนี้ คือ การสกัดด้วยตัวทำละลายจะได้ปริมาณ ของน้ำมันสบู่ดำมากที่สุดและน้อยที่สุดคือ สกัดด้วยไฮดรอลิค แต่ใน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันสบู่ดำและคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำ ที่ได้ พบว่าการสกัดด้วยเครื่องสกรูจะได้คุณสมบัติของน้ำมันดีที่สุดและ ปริมาณน้ำมันที่ได้นั้นจะน้อยกว่าการสกัดด้วยตัวทำละลาย

DOWNLOAD : การศึกษาปริมาณและคุณสมบัติของน้ำมันสบู่ดำจากวิธีการสกัดสบู่ดำที่แตกต่างกัน