โดย ประชุม คำพุฒ, กิตติพงษ์ สุวีโร

ปี     2554

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น้ำยางธรรมชาติ (น้ำ ยางข้น) มาผสมในมอร์ต้าร์ยิปซัม โดยกำหนดอัตราส่วนของเนื้อยางต่อ ผงยิปซัม (P/G) เท่ากับ 0.000, 0.025, 0.050, 0.075, และ 0.100 โดย น้ำหนัก อัตราส่วนน้ำต่อผงยิปซัม เท่ากับ 0.50 (รวมปริมาณน้ำในน้ำ ยางธรรมชาติ) และผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ ทำการหล่อมอร์ ต้าร์ยิปซัมสำหรับทดสอบสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน มอก. พบว่า เมื่อ ผสมน้ำยางธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ความหนาแน่น การ ดูดซึมน้ำ ความต้านทานแรงอัด และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมี แนวโน้มลดลง แต่ความต้านทานแรงดึง และความต้านทานแรงดัดมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงว่า การผสมปริมาณน้ำยางธรรมชาติที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมให้มีสมบัติการป้องกัน การดูดซึมน้ำและเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีได้ต่อไป

DOWNLOAD : คุณสมบัติของมอร์ต้าร์ยิปซัมผสมน้ำยางธรรมชาติสำหรับงานฝ้าเพดาน