Solar Electric Vehicle

โดย ศิริชัย แดงเอม

ปี     2554

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าขนาด 1 ที่นั่งโดยใช้แรงดันไฟตรงจากแบตเตอรี่หรือจากแผงเซลแสงอาทิตย์ไปยกระดับแรงดันให้สูงเพียงพอกับแรงดันในบัสของอินเวอร์เตอร์แบบควบคุมด้วยเวกเตอร์ที่ต้องการ เพื่อจ่ายให้มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสขนาด 5.5kWนำไปใช้ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า และเมื่อพลังงานใกล้หมด จะสามารถประจุแรงดันให้แก่แบตเตอรี่ได้ด้วยการชาร์จไฟบ้าน หรือจากแผงเซลแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าที่สร้างขึ้น สามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 25 km/hr ที่ความถี่ 25 Hzและเมื่อใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงดันเต็มที่ในการขับเคลื่อน จะสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร และวิ่งได้ประมาณ 2 ชั่วโมง ส่วน อัตราเร่งของรถไฟฟ้าที่ 0 – 15 km/hr อยู่ที่ประมาณ 14 วินาที

DOWNLOAD : Solar Electric Vehicle