Effect of Rice Husk Ash on Lime Stabilization of Clay

โดย ประภาส วันทอง

ปี     2554

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ ในการนำเถ้าแกลบมาปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนร่วมกับปูนขาว โดยใช้อัตราส่วนระหว่างปูนขาวต่อเถ้าชานอ้อย 1:1 เป็นสารผสมเพิ่ม แล้วใช้สารผสมเพิ่มผสมกับดินเหนียวตากแห้งและร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 40ปริมาณร้อยละ 0, 5, 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักดินเหนียวและทำการบ่มที่อายุ 7, 14 และ 28 วันจากนั้นทำการทดสอบกำลังอัดแกนเดียว (UCS) ของดินปรับปรุงคุณภาพจากผลการทดสอบแรงอัดแกนเดียวพบว่า ค่ากำลังอัดแกนเดียว (UCS) มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารผสมเพิ่มที่เติมลงไปในดิน คือที่อัตราส่วนผสมเพิ่มร้อยละ 20 จะมีค่า UCS สูงที่สุด นอกจากนี้ค่า UCS จะมีค่าสูงขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม คือ ที่อายุการบ่ม 28 วัน ดินปรับปรุงคุณภาพจะมีค่า UCS สูงที่สุดในทุกๆอัตราส่วนผสม ซึ่งปริมาณสารผสมเพิ่มร้อยละ 20 ที่อายุการบ่ม28 วัน ดินปรับปรุงคุณภาพจะมีค่า UCS สูงที่สุดคือ 14.32 ksc. ซึ่งจากงานวิจัยนี้มีความเป็นไปได้ในการนำเถ้าแกลบมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินร่วมกับปูนขาวเพื่อใช้เป็นชั้นรองพื้นทางในการก่อสร้างถนน

DOWNLOAD : Effect of Rice Husk Ash on Lime Stabilization of Clay