Mathematical model of Proton Exchange Membrane Fuel Cell

โดย วินัย จันทร์เพ็ง

ปี     2554

Abstract

แบบจาลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิง ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทานายพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิง และศึกษาถึงการตอบสนองของเซลล์เชื้อเพลิงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ ภาระ โหลด ทางไฟฟ้า โดยแบบจาลองใช้สมการกฎอนุรักษ์พลังงาน สมการอนุรักษ์มวลและสมการทางเธอร์โมไดนามิกส์ ในการสร้างแบบจาลอง โดยทาการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นของกระแสที่มีการแลกเปลี่ยนในการเกิดปฏิกิริยา ค่าสัมประสิทธิ์การเกิดปฏิกิริยา ค่าความต้านทานการไหลของอิเล็กตรอนผ่านตัวนาไฟฟ้าของชิ้นส่วนของเซลล์เชื้อเพลิง และค่าการสูญเสียของกระแสในเซลล์เชื้อเพลิง ผลที่ได้จากแบบจาลองพบว่า สมรรถนะของเซลล์เชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับตัวแปรต่าง ๆ ที่กล่าวมา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาระโหลดของเซลล์เชื้อเพลิงในรูปแบบการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟแบบ ฟันเลื่อย แบบสเต็บ และแบบ ฟันเฟือง พบว่า การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากเซลล์เชื้อเพลิง มีการตอบสนองอย่างทันทีซึ่งเป็นผลให้เซลล์เชื้อเพลิงสามารถทางานและจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดได้ทันที
 

DOWNLOAD : Mathematical model of Proton Exchange Membrane Fuel Cell

Comments are closed.